Kulturhistoriske retningslinjer

Når man er ejer af et bevaringsværdigt fartøj, er der en række retningslinjer for restaurering og vedligehold, der kan være med til at sikre, at fartøjet fortsat er bevaringsværdigt mange år frem i tiden. Generelt set er der større forventninger til skibe med bevaringsværdighedsstatus i A-kategorien (Historisk Monument) i forhold til vedligeholdelse og eventuelt restaurering, end der er til skibe i B, C og D-kategorien (læs om de fire kategorier her)

Får et skib tildelt bevaringsstatus anbefaler fonden, at man udarbejder en vedligeholdelsesplan, der kan være med til at sikre de bevaringsværdier, som gjorde, at fartøjet fik tildelt bevaringsstatus. Ved tildeling af lån er en restaurerings- og vedligeholdelsesplan en vigtig del af ansøgningsmaterialet.

Restaurering

Restaurering og istandsættelse med midler tildelt af SKIBSBEVARINGSFONDEN skal følge en i forvejen udarbejdet restaureringsplan, der bygger på en historisk dokumentation af fartøjet og fokuserer på en specifik periode af skibets erhvervsaktive livsforløb. De her nedenstående retningslinjer skal være centrale udgangspunkter i restaureringsprocessen:

  • Resultatet af bevaringsarbejdet skal fremstå autentisk
    Det betyder, at fartøjet i det ydre, kommer til at fremstå som netop dette fartøj – eller denne fartøjstype – fremstod, da det blev bygget eller på et nærmere defineret tidspunkt i fartøjets erhvervsaktive periode. Maskin- og anden teknisk installation bør så vidt muligt tilpasses sådan, at de mindst muligt forstyrrer fartøjets kulturhistoriske fortælleværdi.
  • Arbejdet skal være materialetro
    Anvendte materialer skal som udgangspunkt være lig de materialer, der blev brugt på den tid skibets bevaring skal afspejle. Jernbeslag eller støbegods skal f.eks. ikke erstattes med rustfaste beslag, medmindre dette fandtes ombord på den tid, skibets restaurering afspejler. Eg erstattes af eg, messingskruer med messingskruer, firkantmøtrik med firkantmøtrik osv.
  • Arbejdet skal være håndværkstro
    Alle detaljer i skrog, overbygninger og rigning skal i størst mulig grad udføres i henhold til fartøjets bevaringsperiode. F.eks. skal oprindeligt håndhøvlede overflader ikke fremstå med kutterslag fra el-høvl eller slibespor efter båndpudser. Udskiftede dele skal være lig de oprindelige dele, i samme udførelse og samme dimension. Overflader, der engang var malede, skal ikke erstattes med lakerede overflader. Hvis muligt, så lad overfladebehandling afspejle den erhvervsaktive periode skibet repræsenterer Oprindelig aptering holdes i størst mulig grad uændret.

Du kan hente de kulturhistoriske retningslinjer her.

Vedligehold af bevaringsværdige fartøjer

Restaurerede fartøjer skal vedligeholdes forsvarligt. Også her skal der foreligge en plan, der beskriver arbejdet i detaljer og med udgangspunkt i ovennævnte præmisser. Arbejdet udføres således i størst mulig udstrækning efter traditionelle håndværks metoder og principper.

I tilfælde af ejerskifte er ovennævnte principper fortsat gældende, og det er en betingelse for overførsel af pantet til en ny ejer, at de tidligere aftalte retningslinjer er bekendtgjort overfor den nye ejer, og at denne er indforstået med overholdelse af disse.