Om lån

Skibsbevaringsfonden har som formål at bidrage til bevaringen af kulturhistorisk værdifulde danske fartøjer. En af måderne fonden gør det på er at yde økonomisk støtte til fartøjerne i form af rente- og afdragsfrie lån.

Midler fra Skibsbevaringsfonden tildeles som lån for at sikre fonden pant i skibet og derved forebygge, at fartøjet sælges til udlandet, forfalder eller hugges op. Med lån fra Skibsbevaringsfonden følger der en række betingelser. Læs mere om lånebetingelser og vilkår her.

Hvilke fartøjer kan tildeles lån?

For at et fartøj skal komme i betragtning til at modtage lån, skal følgende betingelser almindeligvis være opfyldt:

 • Fartøjet måler mellem 2 og 300 BT
 • Fartøjet er under dansk flag
 • Fartøjet er mindst 30 år gammelt
 • Fartøjet er et oprindeligt typisk erhvervsfartøj
 • Fartøjet er danskbygget. Eller udenlandsk bygget, og tilsvarende findes ikke bevaret i udlandet.
 • Fartøjet har sejlet minimum 10 år under dansk flag
 • Fartøjet er bevaret i en autentisk form, eller er ikke ændret mere, end at en reetablering af de oprindelige forhold er mulig
 • Fartøjet har en veldokumenteret historie og betydelig kulturhistorisk fortælleværdi
 • Fartøjet sejler, og det giver i så høj grad som muligt andre end ejeren adgang til at opleve sejladsen
 • Fartøjet skal være eller kunne erklæres bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden

Bemærk, at kun et skibs registrerede ejer kan ansøge om lån.

Der gives ikke lån til lystfartøjer.

Hvad gives der lån til?

Fonden giver som hovedregel kun lån til renovering af skrog, rig og eventuelt maskine, og ikke til aptering eller lignende under dæk. Almindelig vedligehold og drift kan der ikke opnås lån til. Midler fra Skibsbevaringsfonden ydes som hjælp til selvhjælp. Det er altså en forudsætning, at ejeren selv bidrager såvel økonomisk som praktisk til fartøjets restaurering og vedligehold.

Der gives lån til:

 • Skrog (køl, ballast, spanter, forstærkninger, klædning, ror etc.)
 • Dæk og opstående (bjælker, forstærkninger, kraveller, planker, karme, lønning, huse etc.)
 • Reetablering af oprindelig beboelsesaptering
 • Master, rundholter med alle nødvendige beslag
 • Stående rigning (rigningswire med nødvendige splejsninger efter specifikation, røstjern, jomfruer/vantskruer osv.)
 • Hovedrenovering af gamle motortyper og tilhørende skruetøj
 • Restaurering eller genetablering af originale apteringer

Der gives almindeligvis ikke lån til:

 • Reparation eller installation af moderne fremdriftsmaskineri eller tilhørende udstyr
 • Aptering, komfortudstyr (lokum, bruser, vandtanke, kabys, hynder, oliefyr osv.)
 • Elektriske og elektroniske installationer
 • Udgifter til generelt vedligehold
 • Indkøb af sikkerhedsudstyr
 • Udligning af gæld
 • Køb og overtagelse af fartøjer

Skibsbevaringsfonden tildeler lån ud fra en helhedsvurdering af fartøjet og til et specifikt restaureringsprojekt. Der kan derfor forekomme undtagelser fra de oven for skitserede retningslinjer. I visse tilfælde kan der ydes lån til f.eks. bevaringsværdig aptering eller detaljer under dæk.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit fartøj eller projekt kan tildeles lån, så kontakt fondens sekretariat.

Lån fra Skibsbevaringsfonden er som udgangspunkt inklusive moms. Hvis et skib er fritaget for moms, dækkes restaureringsbeløbet ligeledes eksklusiv moms.