Vejledning

Lån fra SKIBSBEVARINGSFONDEN

En praktisk vejledning for ansøgere

SKIBSBEVARINGSFONDEN har som formål at bidrage til bevaring af kulturhistorisk værdifulde danske fartøjer. Dette formål forfølger Fonden primært ved at yde økonomisk støtte i form af rente- og afdragsfrie lån til bevaringsværdige, danske skibe samt gennem alment oplysende arbejde. Kun de skibe, som Fonden kan erklære for bevaringsværdige, kan opnå støtte.

Hvordan søger man om bevaringsstatus eller status som Historisk monument?

Ejeren af skibet udfylder og indsender det ansøgningsskema, som findes som en PDF her.

 

Hvilke kriterier skal skibet opfylde for at kunne opnå lån?

For at et fartøj kan komme i betragtning ved ansøgning om lån, skal følgende betingelser almindeligvis kunne opfyldes:

 • fartøjet er mellem 2 og 300 brt/bt. stort
 • fartøjet er under dansk flag
 • fartøjet er mindst 30 år gammelt
 • fartøjet er danskbygget. Eller udenlandsk bygget, og tilsvarende ikke findes bevaret i udlandet
 • fartøjet har en samlet, veldokumenteret erhvervstjeneste på minimum 10 år under dansk flag
 • fartøjet er bevaret i en autentisk form, eller er ikke ændret mere, end at en retablering af de oprindelige forhold er mulig
 • fartøjet har en høj kulturhistorisk fortælleværdi
 • fartøjet sejler og giver i så høj grad som muligt andre end ejeren adgang til at opleve sejladsen.

Hvordan søger man om lån i Skibsbevaringsfonden?

Ansøger udfylder det ansøgningsskema, som findes i PDF-format her.

BEMÆRK:

Hvis muligt, fremsendes ansøgningen og alle bilag i digital form.

Hvornår kan man søge?

Skibsbevaringsfonden foretager én årlig uddeling. Ansøgninger skal være Fonden i hænde senest 1. marts i året, hvor uddelingen finder sted. Ansøger modtager derefter svar ved udgangen af juni.

Hvad kan der gives lån til?

 • Skrog (køl, ballast, spanter, forstærkninger, klædning, ror etc.)
 • Dæk og opstående (bjælker, forstærkninger, kraveller, planker, karme, lønning, huse etc.)
 • Retablering af oprindelig beboelsesaptering
 • Master, rundholter med alle nødvendige beslag
 • Stående rigning (rigningswire med nødvendige splejsninger efter specifikation, røstjern, jomfruer/vantskruer osv.)
 • Hovedrenovering af gamle motortyper og tilhørende skruetøj

Hvad gives der som regel ikke lån til?

 • Reparation eller installation af moderne fremdriftsmaskineri eller tilhørende udstyr
 • Aptering, komfortudstyr (lokum, bruser, vandtanke, kabys, hynder, oliefyr osv.)
 • Elektriske og elektroniske installationer
 • Udgifter til generelt vedligehold
 • Indkøb af sikkerhedsudstyr
 • Dækning af gammel gæld

At der ikke ydes lån til ovennævnte, er et spørgsmål om prioritering af Fondens begrænsede midler. Det er ikke udtryk for at Fonden anser tingene for uvæsentlige. Tværtimod vil Fonden altid tildele lån ud fra en konkret helhedsvurdering af et fartøj, herunder altså også bevaringsværdighed af aptering og detaljer under dæk.

Lånebetingelser

Hvis låneansøgningen imødekommes modtager ansøgeren, sammen med den skriftlige bekræftelse, også et pantebrev med særlige betingelser til udfyldelse. Lånet tinglyses som pant i skibet og påtegnes skibets papir i Skibsregisteret. Er der tale om et fritidsfartøj under 20 BT, kan disse efter 1. marts 2018 ikke længere registreres i Skibsregistret. Derfor vil lån til disse skibe tinglyses som løsørepant i Personbogen ved Tinglysningsretten. Ejeren dækker selv udgifterne til tinglysning eller registrering, eller udgiften beteles af Skibsbevaringsfonden og fratrækkes lånesummen.

Priserne for registrering eller tinglysning varierer afhængig af om skibet er registreret som lastfartøj eller fritidsfartøj. På lastfartøjer betales 1 promille af lånebeløbet, mens der på fritidsfartøjer betales 1,5 % i stempelafgift plus 1.660 kroner. Dette skal tages i betragtning før man overvejer at lade sit fartøj omregistrere til fritidsfartøj.

Det er en forudsætning for oprettelse af skibspant, at skibet allerede er registreret i Skibsregisteret. Er skibet over 20 brt/bt og ikke registreret, skal det måles op og efterfølgende registreres. Dette sker for ejerens regning.

I forbindelse med oprettelse af pantebrevet underskriver låntager samtidig en særlig rådighedsindskrænkning, der registreres eller tinglyses sammen med pantebrevet. De særlige betingelser er formuleret således:

Fartøjet er stillet til sikkerhed med pant/ejerpant for lån ydet af Skibsbevaringsfonden, på følgende vilkår:

 • Skibet kan ikke pantsættes yderligere overfor tredjemand uden samtykke fra Skibsbevaringsfonden.
 • I henhold til Skibsbevaringsfondens regler om forfald pr. år kan Fonden tillade pantsætning af lån eller dele heraf, eventuelt også med prioritet forud for nærværende pantebrev(e), hvis lånet er ydet med henblik på gennemførelse af istandsættelsesarbejder og såfremt disse forud er godkendt af og dokumenteret udført for Skibsbevaringsfonden. Rykning af nyere lån kan kun ske efter individuel ansøgning til Skibsbevaringsfonden.
 • Lånet er ydet med henblik på gennemførelse af nærmere fastlagte istandsættelsesarbejder, og disse udføres på ejerens risiko. Tilsagn om lån bortfalder, og helt eller delvist udbetalt lån kan kræves tilbagebetalt, hvis istandsættelsesarbejderne ikke bliver eller ikke kan gennemføres i den udstrækning de er beskrevet i ansøgningen, herunder også de økonomiske vilkår.
 • Indgåede aftaler vedrørende restaureringer eller ombygninger skal følges, ligesom alle arbejder på skibet fremover udføres i overensstemmelse med Skibsbevaringsfondens retningslinjer. Skibet skal stedse være vel vedligeholdt. Misligholdelse af indgåede aftaler og vedligeholdelse kan medføre opsigelse af alle lån i skibet.
 • Skibet kan ikke sælges eller ændringer foretages i ejerkredsen uden samtykke fra Skibsbevaringsfonden.
 • Skibsbevaringsfonden har i tilfælde af salg forkøbsret til skibet til en pris, der svarer til skibets værdi i almindelig handel, og eventuelle tilbud eller betingede købsaftaler skal forelægges for Skibsbevaringsfonden senest 14 dage efter deres datering. Skibsbevaringsfonden skal senest 6 uger derefter meddele, om Fonden vil benytte forkøbsretten.

Udbetaling af lån

Lånet frigøres når pantebrevet er registreret eller tinglyst. Lånet kan udbetales efterhånden som arbejdet er udført og kopi af fakturaer for arbejdet er modtaget af Fonden.

Skibets ejer skal skriftligt overfor Skibsbevaringsfonden tilkendegive, at han har godkendt de udførte arbejder.

Lån udbetales til skibets ejer, der selv sørger for afregning med værftet, når han skriftligt overfor værftet har godkendt arbejdet. Låntager kan skriftligt bede Fonden om at udbetale direkte til værftet.

Arbejdet skal som en hovedregel udføres på et anerkendt værft. Det er ejerens ansvar, at det arbejde, der er ansøgt om støtte til, udføres i fuldt omfang, som det er specificeret i ansøgningen. Fonden kan begære lån tilbagebetalt eller afvise udbetaling, hvis istandsættelsesarbejderne ikke gennemføres på de fastlagte vilkår.

Overskridelser af det oprindelige budget på grund af uforudset merarbejde er ligeledes ejerens ansvar.

Skibsbevaringsfonden kan foretage reduktion i lån eller kræve dele af allerede ydet lån tilbagebetalt, hvis de økonomiske forudsætninger ændrer sig efter at lånet er ydet. Eksempelvis hvis den udførte opgave bliver billigere end budgetteret i ansøgningen.

Værd at bemærke:

Uanset at Fonden har givet lån til et fartøj, er det fortsat ejeren, der er ansvarlig for skibets drift.

Alle fremtidige ændringer i fartøjets eksteriør skal drøftes med Fonden. Naturligvis er der en bagatelgrænse, men det er altid klogt først at vende sagen med Fondens konsulenter.

Lån fra Skibsbevaringsfonden er som udgangspunkt inklusiv moms. Men såfremt et skib er fritaget for moms, da er beløbet eksklusiv moms.

Forsikring

Fonden anbefaler, at fartøj, der opnår lån fra Skibsbevaringsfonden, er kaskoforsikret.

Kulturhistoriske aspekter

Til grund for en restaurering/tilbageføring til en valgt periode skal ligge en historisk dokumentation. Dette materiale skal indeholde en beskrivelse af skibets konstruktion, rigning, maskineri, arrangement, aptering, ombygninger osv. Eksisterende arrangement skal ligeledes dokumenteres ved hjælp af foto og opmåling/skitser. Kontakt Fondens konsulenter for rådgivning i dokumentationsarbejdet.

De tre nedenfor nævnte hovedprincipper skal iagttages i restaureringsprocessen. Arbejdet skal være

 • virkelighedstro, hvilket vil sige, at skibet i det ydre kommer til at fremtræde som netop denne type skib har set ud i en nærmere defineret periode i dets erhvervsaktive liv;
 • materialetro, hvilket indebærer, at restaureringen udføres med datidssvarende materialer. Det er bådebyggernes ansvar at benytte identiske materialer. Eg skal erstattes med eg, beg og værk med beg og værk, messingskruer med messingskruer, firkantmøtrik med firkantmøtrik osv. Hvis arbejdet afviger fra dette princip, kan Fonden nægte at godkende arbejdet og efterfølgende nægte at udbetale lånet;
 • håndværkstro, således at detaljer såsom beslag og rigning er udført med den tidstypiske forarbejdning og form. De udskiftede dele skal være nøjagtige kopier af de gamle og med de samme dimensioner. Det er bådebyggernes ansvar at lave de rigtige håndværksmæssige løsninger. Hvis arbejdet afviger fra dette princip, kan Fonden nægte at godkende arbejdet og efterfølgende nægte at udbetale lånet.

Helt generelt kan man i øvrigt sige, at man skal undgå at “restaurere skibet ihjel”. Erhvervsfartøjer har sjældent fremstået med f.eks. lønning og rundholter, der skinnede af lak. Den kulturhistoriske fortælleværdi skal så vidt muligt fastholdes i løbet af restaureringsprocessen. Det vil sige, at der skal arbejdes efter den hovedregel, at så lidt som muligt af oprindeligt eller eksisterende materiale skal udskiftes, så naturlige brugsspor bliver bevaret.

Gode råd til skibsejeren om tilbudsgivning

Det er skibsejerens ansvar at indhente pristilbud hos værfterne. Kontakt gerne Fonden for at få nærmere vejledning inden tilbudsmaterialet sendes af sted.
Ved indhentning af tilbud skal man bl.a. være opmærksom på følgende aspekter:

Værftet skal i forbindelse med tilbudsgivningen gøres bekendt med, at arbejdet skal udføres efter kulturhistorisk korrekte principper. Vedlæg Fondens værftsguide, som kan downloades på linket Vaerftsguiden.pdf.
Tilbudsmaterialet skal omfatte en udførlig specifikation med udgangspunkt i den historiske dokumentation.

De værfter der indbydes til at give tilbud, skal have identiske dokumenter til beregningsarbejdet, for at tilbuddene skal kunne sammenlignes. Bed værfterne om ikke blot at oplyse prisen, men også at specificere materialevalg, dimensioner, antal, forarbejdningsgrad osv. Mange værfter har den praksis kun at give en totalpris for arbejdet, hvilket gør det svært at sammenligne to tilbud.

Såfremt ejeren eller ejerne selv deltager i arbejdet, bør dette beskrives og kvantificeres i tilbuddet fra værftet.

Det har desværre vist sig, at mange skibsejere glemmer at give besked til de værfter, der i sidste ende ikke har fået opgaven. Vi skal derfor henstille om, at man husker at meddele, når man ikke ønsker at gøre brug af et tilbud.

Gode råd til skibsejeren om kontrakt og specifikation

Inden man kan begynde at udføre en restaurering, skal der skrives en kontrakt i to eksemplarer, hvori den ovenfor omtalte specifikation er inkluderet. Hvis der senere foretages mindre ændringer eller laves supplerende aftaler, gøres dette altid skriftligt. Kontrakten og specifikationen skal underskrives af begge parter.

Man bør sikre sig, at kontrakten indeholder en aftalt færdiggørelsesdato. Der aftales eventuelt en passende dagbøde ved overskridelse af den aftalte dato. Bestilt merarbejde vil dog betyde senere aflevering, der skal aftales
Det kan være fornuftigt at lade Skibsbevaringsfondens konsulenter gennemgå kontrakten, inden den bliver underskrevet.

I forbindelse med indgåelse af kontrakter er det vigtigt at være opmærksom på, om der måske vil påløbe udgifter ved værkstedsophold, som ikke er medregnet i kontraktsummen, eksempelvis adkomstarbejde, stilladser, bortkørsel af affald (f.eks. deponering af olieforurenet træ, tanke og installationer), beddingsleje, vand, strøm, presenninger osv.

Nogle værfter arbejder efter “Almindelige betingelser vedrørende reparations- og ombygningsarbejder herunder bedding- og doksætning (dokning), samt nyinstallationer og afhjælpningsarbejder på skibe, pramme, både etc. gældende for værfter inden for Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening”, publiceret januar 1997. Dette reglement fastsætter bestemmelser for værftsopholdet, arbejdets omfang og udførelse, maksimumsbeløb for erstatningsansvar og indeholder omfattende regler for ansvarsfraskrivelse.

Hvis det aktuelle værft arbejder efter dette reglement, bed så om kopi af reglementet og løs det grundigt igennem. Vær specielt opmærksom på betingelsernes pkt. 5, der regulerer arbejdets udførelse. I den yderste konsekvens kan disse regler være i strid med Skibsbevaringsfondens krav til korrekt udførelse. Det er vigtigt at søge råd hos Fonden i sådanne tilfælde.

Det kan ved større arbejder være aktuelt at forlange, at værftet stiller en økonomisk garanti for at det kan gennemføre projektet.

I forbindelse med arbejdets udførelse vil Skibsbevaringsfondens konsulenter følge arbejdet med henblik på at vurdere om det udføres efter Fondens specifikationer. Et egentligt tilsyn med arbejdets udførelse og kvalitet er derimod ejerens ansvar. Den endelige godkendelse af arbejdet gives således af ejeren.

Vedligeholdelse og ombygning

Råd og vejledning om vedligeholdelse kan altid fås ved henvendelse til Skibsbevaringsfondens konsulenter.

Lån fra Skibsbevaringsfonden forpligter ikke blot ejeren til forsvarlig vedligeholdelse af fartøjet, men også til ikke at foretage senere ændringer og ombygninger uden Fondens forhåndsgodkendelse. Hvis der er bevaringsværdigt interiør i skibet, gælder begrænsningerne også disse detaljer. Eventuelle ombygninger skal derfor godkendes af Skibsbevaringsfonden inden arbejdet starter.

Tilsyn

Skibsbevaringsfonden har pligt til at sikre at dens pant ikke forringes. Derfor fører konsulenterne tilsyn med at de skibe, der har modtaget lån, vedligeholdes forsvarligt og under hensyntagen til fartøjets kulturhistorie.
Tilsynet kan dels være uvarslet, f.eks. hvis Fondens konsulenter alligevel er i området, eller varslet, således at der på forhånd træffes aftale med skibsejeren om et møde på skibet. Finder Fonden at skibets vedligeholdelse eller andre forhold ikke er tilfredsstillende, vil skibsejeren blive bedt om et møde på skibet. Afhængigt af udfaldet vil en rapport om sagen tilgå Fondens bestyrelse.

Fonden kan i yderste konsekvens se sig nødsaget til at opsige lån i skibe, der ikke vedligeholdes forsvarligt. Men det er i øvrigt Fondens opfattelse, at den bedste måde at sikre værdierne på er gennem rådgivning og vejledning.


Ansøgning om lån sendes til:

kontor@skibsbevaringsfonden.dk

eller

SKIBSBEVARINGSFONDEN
Sundvej 9
8700 Horsens

Tlf. 75 65 99 19