Retningslinier for bevaringsstatus

Vedligehold og forandring

Når et fartøj har fået bevaringsstatus betyder det, at Skibsbevaringsfonden opfatter fartøjet som kulturhistorisk betydningsfuldt og vigtigt at bevare. Det betyder samtidig, at fartøjets vedligehold og bevaringsmæssige form på ansøgningstidspunktet skal opretholdes eller forbedres. Hvis fartøjet misligholdes og/eller forandres uden Skibsbevaringsfondens forudgående accept, kan fonden ophæve skibets bevaringsstatus. Find råd og vejledning vedrørende bevaring af skibe, herunder Skibsbevaringsfondens Kulturhistoriske Retningslinjer, her.

Ejerskifte

Medmindre andet er aftalt, bortfalder et skibs bevaringsstatus ved et eventuelt ejerskifte. Ønskes skibet overdraget til nye ejere, som ønsker at bibeholde bevaringsstatus, er det derfor en god idé at kontakte fonden for en nærmere drøftelse og aftale på forhånd. Hvis der er tinglyst eller registreret rente- og afdragsfrit lån til Skibsbevaringsfonden i skibet, kan og skal dette overføres til et nyt ejerskab. Hvis bevaringsstatus ikke ønskes opretholdt, kan denne ikke afnoteres uden at den registrerede gæld tilbagebetales til fonden. Hvis der ikke er registreret lån fra Skibsbevaringsfonden i skibet, kan en ny ejer få tilladelse til at afnotere bevaringserklæringen.

Lån og vejledning

En bevaringsstatus giver mulighed for at søge Skibsbevaringsfonden om råd og vejledning til restaurering og vedligehold af ens fartøj. I mange tilfælde giver det også mulighed for at søge om rente- og afdragsfrie lån til restaureringsopgaver.

Hvis et fartøj er vurderet til at være bevaringsværdigt i kategori A eller B, kan der sædvanligvis søges om lån, mens fartøjer i kategori C eller D kun i særlige tilfælde har mulighed for at søge om lån. Læs mere om muligheder og betingelser for lån her.

Historisk Monument

Fartøjer, som opnår bevaringsværdighedsstatus i kategori A, betegnes også som Historisk Monument. Den særlige status markeres med et diplom og en bronzeplakette, som monteres synligt på skibet. For fartøjet, som er erklæret Historisk Monument, gælder det i tillæg til ovenstående betingelser, at bevaringsstatus skal fornyes efter 5 år. Også her er det ejers ansvar at søge om fornyelse.