Fundats

Fundats for Skibsbevaringsfonden

§ 1.

Fondens navn er ”Skibsbevaringsfonden”.
Fondens stiftere var Nationalmuseet, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og Træskibs Sammenslutningen.

§ 2.

Fondens hjemsted er Helsingør.

§ 3.

Fondens formål er:

  • at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer;
  • at søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark;
  • at øge såvel skibsejeres som den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier som skibe og maritime miljøer repræsenterer.

Fonden søger disse mål fremmet gennem alment oplysende virksomhed, konsulentbistand samt økonomisk støtte, primært ved långivning.

§ 4.

Fondens kapital var ved registreringen 400.000 kr. kontant.

Fondens kapital kan i overensstemmelse med § 3 anbringes i skibe, enten ved lån sikret ved registreret skibspantebrev eller undtagelsesvis ved køb. Kapitalen kan endvidere anbringes i fartøjer over 2 BRT og under 5 BRT som lån sikret ved løsørepantebrev. Bortset herfra skal kapitalen stedse være anbragt efter de til enhver tid af Justitsministeriet fastsatte regler om anbringelse af fondes midler.

§ 5.

Fondens bestyrelse består af indtil 10 medlemmer, der vælges på følgende måde:

Nationalmuseet udpeger 1 repræsentant
Museet for Søfart udpeger 2 repræsentanter
Museer med tilknytning til søfartsområdet v/Søfartspuljen udpeger 1 repræsentant
Museer med tilknytning til fiskeriområdet v/Fiskeripuljen udpeger 1 repræsentant
Træskibs Sammenslutningen udpeger 2 repræsentanter

Herudover kan bestyrelsen supplere sig med indtil 3 medlemmer.

Fondens bestyrelse konstituerer sig selv med formand og næstformand. Disse vælges for ét år ad gangen og kan genvælges.

De øvrige af Fonden udpegede medlemmer vælges for tre år ad gangen og kan genvælges.

Museerne og Træskibs Sammenslutningen udpeger selv sine repræsentanter til Fondens bestyrelse og er derfor ikke på valg.

§ 6.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at de i § 3 fastsatte formål nyder fremme.

Bestyrelsens måde at fungere på fremgår af ”Forretningsorden for Skibsbevaringsfonden”.

Skibsbevaringsfonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med yderligere et medlem af bestyrelsen.

§ 7.

Fondens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.

Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges på årets sidste møde for næste år.

Det reviderede årsregnskab og årsberetning indsendes efter regnskabsårets første bestyrelsesmøde til Kulturministeriet.

Fondens budget for det følgende regnskabsår udarbejdes af formand og sekretariatsleder og fremlægges til godkendelse på årets første møde. Budgettet indsendes til Kulturministeriet senest 1. august.

§ 8.

Ændringer i nærværende fundats eller opløsning af fonden kan vedtages af 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Beslutningen skal godkendes af Kulturministeriet og Civilstyrelsen. Ved fondens opløsning skal den fonden tilhørende beholdne formue tilfalde et af Kulturministeriet godkendt kulturbevaringsformål.

Således vedtaget den 27. maj 2019