Om rådighedsindskrænkning

Når Skibsbevaringsfonden giver lån til restaurering, og dette tinglyses eller registreres som pant i skibet, medfølger en såkaldt rådighedsindskrænkning. Kort fortalt betyder det, at ejeres ret til at råde frit over skibet begrænses. Denne rådighedsindskrænkning underskrives og tinglyses eller registreres sammen med pantebrevet.

For fartøjer, der er stillet til sikkerhed med pant/ejerpant for lån ydet af Skibsbevaringsfonden, gælder følgende rådighedsindskrænkning:

  • Skibet kan ikke pantsættes yderligere overfor tredjemand uden samtykke fra Skibsbevaringsfonden (pantsætningsforbud).
  • Skibet kan ikke sælges eller ændringer foretages i ejerkredsen uden samtykke fra Skibsbevaringsfonden (salgsforbud).
  • Skibsbevaringsfonden har i tilfælde af salg forkøbsret til skibet til en pris, der svarer til skibets værdi i almindelig handel, og eventuelle tilbud eller betingede købsaftaler skal forelægges for Skibsbevaringsfonden senest 14 dage efter deres datering. Skibsbevaringsfonden skal senest 6 uger derefter meddele, om fonden vil benytte forkøbsretten.
  • I henhold til Skibsbevaringsfondens regler om forfald pr. år kan fonden tillade pantsætning af lån eller dele heraf, eventuelt også med prioritet forud for nærværende pantebreve, hvis lånet er ydet med henblik på gennemførelse af istandsættelsesarbejder, og såfremt disse forud er godkendt af og dokumenteret udført for Skibsbevaringsfonden. Rykning af nyere lån kan kun ske efter individuel ansøgning til Skibsbevaringsfonden.
  • Lånet er ydet med henblik på gennemførelse af nærmere fastlagte istandsættelsesarbejder, og disse udføres på ejerens risiko. Tilsagn om lån bortfalder, og helt eller delvist udbetalt lån kan kræves tilbagebetalt, hvis istandsættelsesarbejderne ikke bliver eller ikke kan gennemføres i den udstrækning, de er aftalt med fonden, herunder også de økonomiske vilkår.
  • Indgåede aftaler vedrørende restaureringer eller ombygninger skal følges, ligesom alle arbejder på skibet fremover udføres i overensstemmelse med Skibsbevaringsfondens retningslinjer. Skibet skal stedse være vel vedligeholdt. Misligholdelse af indgåede aftaler og vedligeholdelse kan medføre opsigelse af alle lån i skibet.