Søg lån

Der kan søges om lån én gang årligt med ansøgningsfrist den 1. februar. Der åbnes for ansøgninger til tildelingen 2025/26 den 1. november 2024. Ansøgningsportalen er ikke aktiv før dette tidspunkt.

Kontakt gerne Skibsbevaringsfondens sekretariat for råd og vejledning, inden du påbegynder ansøgningsprocessen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger til Skibsbevaringsfonden skal oprettes og indsendes elektronisk via en ansøgningsportal. I forbindelse med oprettelse af en ansøgning vil ansøger blive bedt om at oprette en brugerprofil. Ansøgningen skal indeholde en række bilag. I nogle tilfælde beder vi om yderligere oplysninger. Svar vedr. ansøgningen foregår ligeledes i portalen. Tekniske spørgsmål til brugerprofilen eller oprettelse af ansøgninger i portalen kan rettes til Grant Compass via supportchat på ansøgningsportalen eller telefonisk. 

En ansøgning til Skibsbevaringsfonden skal indeholde følgende:

 • Formålsbeskrivelse der kort beskriver fartøjets nuværende og fremtidige anvendelse samt den forestående restaurering eller istandsættelse
 • Restaureringsplan for skibet, der er afstemt med fondens sekretariat (læs mere om restaureringsplan neden for)
 • Budget for den samlede restaureringsopgave inkl. eventuel medfinansiering
 • To tilbud på restaureringsopgaven fra to værfter
 • Vedligeholdsoversigt over vedligehold af skibet igennem de seneste fem år

Alle ansøgninger til årets lånepulje samles af fondens sekretariat, som udarbejder en indstilling til fondens bestyrelse. Det er herefter bestyrelsen, der træffer afgørelsen om tildelingen. Ansøgere kan som regel forvente et svar i løbet af juni måned.

Søg lån gennem ansøgningsportalen her

Restaureringsplan

En restaureringsplan er en vigtig del af den samlede ansøgning. Det er den plan, der beskriver den samlede proces, der kræves for at bringe skibet tilbage til den periode og stand, som er målet med restaureringen. Hensigten er at give fonden det bedst mulige udgangspunkt for en vurdering af det samlede restaureringsprojekt. Restaureringsplanen kan med fordel deles op i overkommelige faser, der hver især pris- og tidsberegnes. Derved bliver det muligt for både skibsejer og fonden at danne sig et økonomisk overblik over såvel de samlede projektomkostninger som de enkelte faser.

Al tilgængelig dokumentation for skibets historie skal inddrages i restaureringsplanen. Restaureringsplanen skal indeholde en beskrivelse af skibets daværende konstruktion, rigning maskineri, dæksarrangement, aptering, ombygninger osv. Eksisterende dæksarrangement skal ligeledes dokumenteres ved hjælp af foto og opmåling/skitser.

Oversigt over løbende vedligehold

For at danne os et overblik over skibets nuværende stand, vil vi gerne have en oversigt over det vedligehold, der er foretaget igennem de seneste fem år, f.eks. beddingssætning, kalfatring af bund, skrog, dæk, rundt om støtter osv. Har der været foretaget restaureringer tidligere, må dette også gerne fremgå.

Gode råd til ansøgningsprocessen

 • Kontakt gerne Skibsbevaringsfondens sekretariat, inden du påbegynder ansøgningen, så ansøgningen bliver bedst muligt tilrettelagt.
 • Vær i god tid – Værfterne får som regel mange henvendelser om udarbejdelse af tilbud lige op til ansøgningsfristen, så der kan opstå flaskehals.
 • Tænk langsigtet – Hvis dit fartøj har brug for en omfattende restaurering, kan det være fornuftigt at dele projektet op i etaper og lave en langsigtet restaureringsplan.
 • Søg inspiration – Andre fartøjer har måske stået med det samme eller et lignende projekt og har gjort sig nogle brugbare erfaringer. Spørg gerne fondens sekretariat.
 • Tænk i formidling – Skibsbevaringsfondens midler skal komme så mange til gode som muligt. Overvej måder at give offentligheden adgang til at opleve både skibet og restaureringsprocessen.
 • Tænk på driften – Et smukt restaureret skib er en sand fornøjelse, men det går hurtigt til, hvis det ikke kommer ud og sejler eller bliver vedligeholdt. En fornuftigt plan for fremtidig drift vægtes højt i vurderingen af ansøgningen.
 • Vær realistisk – Både hvad angår tid og penge. Fondens midler gives altid som hjælp til selvhjælp og det forventes, at skibsejer selv bidrager økonomisk og/eller arbejdskraft. Hvis skibsejer selv skal bidrage med arbejde, vær da realistisk i beskrivelse af tid og omfang.

Gode råd til skibsejeren om tilbudsgivning

Skibsbevaringsfonden kræver almindeligvis, at ansøgninger vedlægges to tilbud på at få gennemført den konkrete restaurering. Det er skibsejers ansvar at indhente pristilbud hos værfterne. Kontakt gerne fonden inden udbudsmaterialet sendes af sted.

Ved indhentning af tilbud, skal man være opmærksom på følgende:

 • Værftet skal i forbindelse med tilbudsgivningen gøres bekendt med, at arbejdet skal udføres efter de kulturhistoriske retningslinjer, som kan downloades her.
 • Tilbudsmaterialet skal omfatte en udførlig specifikation af arbejdet med udgangspunkt i den historiske dokumentation på skibet.
 • De værfter, der giver tilbud, skal have identiske dokumenter til beregningsarbejdet, for at tilbuddene skal kunne sammenlignes.
 • Bed værfterne om ikke blot at oplyse prisen, men også at specificere materialevalg, dimensioner, antal, forarbejdningsgrad osv. Derved bliver det nemmere at sammenligne de to tilbud.
 • Såfremt ejer eller ejerne selv deltager i arbejdet, skal dette beskrives og kvantificeres i tilbuddet fra værftet.
 • Husk at meddele værfterne, hvis man ikke ønsker at gøre brug af et tilbud. Det sparer værfterne for meget tid og gør det nemmere at komme igen en anden gang.